Αυστηρότεροι στόχοι για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά και λεωφορεία

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα νέα μέτρα για την ενίσχυση των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Ο κανονισμός, ο οποίος είχε ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής με τα κράτη μέλη και αφορά τις εκπομπές αερίων από νέα φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 341 ψήφους υπέρ, 268 κατά και 14 αποχές.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μεγάλα φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών οχημάτων, όπως απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα οχήματα ή αναμεικτήρες σκυροδέματος) και λεωφορεία θα πρέπει να μειωθούν κατά 45% για το διάστημα 2030-2034, 65% για το 2035-2039 και 90% από το 2040 και έπειτα.

Μέχρι το 2030, τα νέα αστικά λεωφορεία θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 90% και να μετατραπούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Τίθενται επίσης στόχοι μείωσης των εκπομπών για τα ρυμουλκούμενα (7,5%) και τα ημιρυμουλκούμενα (10%), από το 2030.

Η νέα δέσμη μέτρων απαιτεί από την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου των νέων κανόνων έως το 2027. Η επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες και στα μικρά φορτηγά, τη μεθοδολογία για την καταχώριση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με καύσιμα ουδέτερα από διοξείδιο του άνθρακα και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας διορθωτικός συντελεστής άνθρακα στη μετάβαση προς τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.